Skip Navigation Links.
bufdir_logo

Tilskudd fra Barne,-ungdoms og familiedirektoratet

BUF Dir har fordelt kr 128 574,- i tilskudd til Midtre Hålogaland friluftsråd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2017. Det er omsøkt tilskudd til friluftsleire for ungdom.

2481542

Spillemidler til Friluftslivsaktivitet

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) fikk i 2017 8,4 mill. av spillemidlene (2006 kr. 7,6 mill.) til Friluftslivsaktivitet som FL fordeler til friluftsrådene. Av disse fikk Midtre Hålogaland friluftsråd (MHF) ca kr. 0,6 mill., fordelt slik:

Penger

Mange muligheter for å finansiere friluftslivstiltak

Har dere et godt prosjekt? Som dere vil realisere neste år?
Vi minner om de mange mulighetene som finns for finansiering via tilskuddsordningene. Det er ingen grunn til å vente til kvelden før! Gjør ferdig planen med evt tegninger, kart og kostnadsoversalg. Sjekk ordningene. Sjekk fristene, de kan endres fra år til år.
Troms Fylke sin frist i 2017 er 1.februar for ordningene friluftsaktiviteter og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet. Troms Fylke sin tilskuddsoversikt finner du her:

Tilskudd Troms fylke

 

Turskiltordningen for Troms og Nordland via Miljødirektoratets søknadssenter  har frist 15.februar.

 

Nordland fylke sin frist i 2017 er 1.februar for friluftsmidler fylkeskommunal pott og statlig pott. Se Nordland fylke sin tilskuddsoversikt her:

Tilskudd Nordland fylke

 

Innen utgangen av januar 2017 vil det bli lagt ut en oppdatert tilskuddsoversikt private og offentlige på denne side til hjelp for kommuner og frivillige lag og foreninger.

 

 

 

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen arbeider for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge gjennom å støtte frivillige lag og foreninger. I tillegg til midler til Turskitprosjektet sammen med fylkeskommunene, deler Stiftelsen ut midler til mange tiltak

Sparebankstiftelsen DNB

er den største av Norges 24 sparebankstiftelser og som bruker mest midler på allmennyttige formål.   Målet er å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid,  involverer frivillige og  gir et positivt bidrag til barn og unge.  To søknadsfrister i året.

Turskiltprosjektet

Nordland fylkeskommune har inngått samarbeid med Gjensidigestiftelsen om satsing på skilting av turstier og -løyper i Nordland. Det er særlig fokus på stier og løyper i nærheten av der folk bor. Skiltinga skal følge malene i Merkehåndboka. Fylkeskommunen oppfordrer til at lokale prosjekter koordineres innad i de enkelte kommunene og mot respektive friluftsråd.

Statskogordninga

Formålet med ordninga er å styrke arbeidet med prosjektretta næringsutvikling i kommuner der Statskog SF er stor grunneier.

Tilskudd til stedsutvikling

Formålet med ordninga er å bidra til miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder som bosted og lokaliseringssted. Det legges vekt på at prosjektene tilrettelegger det offentlige rom for alle brukergrupper og med kvalitet i utforminga.

Spillemidler til idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Ved tilskudd av spillemidlene prioriteres derfor anlegg og områder med mange brukere, og som gir allmennheten mulighet til å drive både egenorganisert og organisert aktivitet.

Tilskudd til friluftsliv

Det er fylkeskommunene som forvalter de statlige friluftslivsmidlene i fylket. Søknadsfristen er 15. januar.

Oversikter over tilskuddsmuligheter

Her kan du lese oversikter om tilskuddsmidler til tiltak i friluftsliv

Oversikt tilskuddsmidller friluftslivstiltak i Nordland 
Folder Tilskudd til fysisk aktivitet, friluftsliv og vilttiltak Troms 2015